PERROT - NAWADNIANIE

Obietnica firmy Perrot - ograniczona gwarancja

Perrot Polska Sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Ustroniu, ul. Józefa Kreta 2 43–450 Ustroń, Polska („Perrot Polska”) udziela klientowi końcowemu gwarancji zgodnie z następującymi warunkami.

Gwarancja ta ma zastosowanie dodatkowe wobec ustawowych praw gwarancyjnych klienta końcowego względem sprzedawcy produktów i ani ich nie ogranicza ani nie ma na nie wpływu.

I. Zakres i warunki gwarancji

1. Perrot Polska gwarantuje klientowi końcowemu, że produkt nawadniający opatrzony marką Perrot („Produkt firmy Perrot”) jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez pewien okres od daty zakupu („Okres gwarancji”).

Okres gwarancji zależy od zakupionego produktu i jest następujący:

 

Produkt

Okres gwarancyjny

Seria TRITON/LVZ

5 lat

Seria HYDRA

5 lat

Seria AD

5 lat

Seria VP2- VP3

2 lata

Kontrolery (WaterControl+SC - Satellite - Greenkeeper - Decoder - CzID) zawory elektryczne, - Akcessoria

2 lata

Zraszacze rolnicze

2 lata

Zraszacze rolnicze tłokowe

2 lata

Złączki Cardana (stal)

2 lata

  Złączki Cardana (stal nierdzewna)

2 lata

Stacje tłumienia pyłu

2 lata

 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów nie oznaczonych jako marka Perrot, nawet jeśli takie produkty mogą być sprzedawane lub używane w połączeniu z produktami Perrot.

2. W okresie gwarancyjnym Perrot Polska naprawi lub wymieni, według uznania Perrot Polska, każdy wadliwy Produkt Perrot, jak określono w niniejszym dokumencie. Jeśli produkt nie jest już dostępny, Perrot Polska jest uprawniony do wymiany produktu na produkt o równej lub wyższej wartości.

3. Odpowiedzialność Perrot Polska z tytułu niniejszej gwarancji ogranicza się wyłącznie do wymiany lub naprawy wadliwych Produktów Perrot. Dalsze lub inne roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, są wykluczone, chyba że taka odpowiedzialność jest prawnie obowiązkowa.

  1. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku normalnego zużycia, użytkowania lub instalacji w jakikolwiek sposób niezgodny ze specyfikacjami i instrukcjami Perrot Polska, ani w przypadku zmiany lub modyfikacji Produktów Perrot.

4. Ustalenia usług gwarancyjnych nie przewidują przedłużenia okresu gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancji. Okres gwarancji na zainstalowane części zamienne kończy się okresem gwarancji na cały Produkt Perrot.

Wszystkie dorozumiane gwarancje, w tym dotyczące przydatności handlowej i przydatności do użytku, są ograniczone do okresu gwarancji.

5. Koszty naprawy, w tym części zamiennych, oraz koszty wysyłki za dostarczenie produktu wolnego od wad ponosi Perrot Polska.

II. Roszczenia z tytułu gwarancji

1. Jeśli klient końcowy chce zgłosić roszczenie z tytułu gwarancji, klient końcowy zwróci wadliwy Produkt Perrot do sprzedawcy Produktu Perrot, wraz z dowodem zakupu. Sprzedawca zajmie się roszczeniem gwarancyjnym od Perrot Polska dla klienta końcowego.

2. Klient końcowy ponosi koszty zwrotu wadliwego Produktu Perrot do sprzedawcy oraz koszty odpowiedniego opakowania do zwrotu wadliwego Produktu Perrot.

3. W przypadku jakichkolwiek pytań klient końcowy może skontaktować się z Perrot Polska pod następującymi danymi kontaktowymi:

 

Adres e-mail: perrot@perrot.pl

Numer telefonu: + 48 33 8575105

Dalsze informacje są również dostępne na następującej stronie internetowej: www.perrot.de/pl