WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW - PERROT POLSKA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zakres zastosowania

1.1 Warunki Sprzedaży Produktów („Warunki”) określają zasady zawierania i sprzedaży produktów przez „Perrot Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu, ul. Kreta 2, 43-450 Ustroń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000121149, o kapitale zakładowym w wysokości 892 500,00 zł o numerze NIP 5480016132; zwanej dalej „Sprzedawcą”.

1.2 Nagłówki poszczególnych artykułów zostały zamieszczone wyłącznie dla celów redakcyjnych i nie mają wpływu na interpretację Warunków.

1.3 Postanowienia działu WARUNKI SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży  towarów i usług oferowanych konsumentom (B2C). Pozostałe postanowienia również znajdą zastosowanie w sprzedaży konsumenckiej, chyba, że wyraźnie postanowiono inaczej. Za „konsument” uważa się osobę fizyczną zawierającą kontrakt ze Sprzedającym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą czy zawodową.

 

2. Całość Umowy

2.1 Potwierdzenie Zamówienia, niniejsze Warunki oraz dokumenty stanowiące załącznik do Warunków (razem zwane „Umową”) należy traktować jako kompletne postanowienia umowne Stron w ramach sprzedaży Produktów. Pozostające poza nimi ustalenia ustne i pisemne, w tym zapytania ofertowe, porozumienia oraz deklaracje oraz wzory umów stosowane przez Kupującego w zakresie w jakim wyłączają postanowienia Warunków nie są wiążące dla Stron. Sprzedający i Kupujący oświadczają, że nie zostali nakłonieni do zawarcia Umowy poprzez oświadczenie lub przyrzeczenia, którego Umowa nie zawiera.

 

3. Potwierdzenie Zamówienia

3.1 Składane przez Sprzedającego oferty handlowe, w tym informacje na temat dostaw oraz pozostałych usług nie stanowią podstawy do zawarcia umowy czyli oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. („Kodeks Cywilny”), lecz jedynie zaproszenie do zawarcia kontraktu w znaczeniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Należy je każdorazowo uznawać za niewiążące Stron, chyba, że w wprost zostało w nich wyrażone, że pozostają wiążące.  Dokumenty, takie jak ilustracje, rysunki, wagi i miary mają charakter jedynie podglądowy .

3.2 Złożone na ich podstawie Zamówienie przez Kupującego każdorazowo wymaga dla zawarcia umowy wystawienia przez Sprzedającego pisemnego Potwierdzenia Zamówienia (zwanego: Potwierdzeniem Zamówienia).

3.3 Jeżeli Kupujący anuluje zamówienie lub gdy Umowa nie zostaje zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający obciąży Kupującego kwotą w wysokości 100% należności netto za zamówienie przyjęte przez Sprzedającego. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania dla konsumentów.

 

4. Zakres, Ilość, Jakość

4.1 Umowa sprzedaży zawarta między Sprzedającym a Kupującym dotyczy Produktów  wskazanych w Potwierdzeniu Zamówienia.

4.2 Umowa sprzedaży dotyczy ilości Produktów wskazanej w Potwierdzeniu Zamówienia.

4.3  Produkty odpowiadają jakości wskazanej w katalogu Sprzedającego oraz
w Potwierdzeniu Zamówienia.

5. Dostawa oraz Ryzyko z nią związane

5.1 Termin dostawy jest określany w dobrej wierze, jednak może ulec opóźnieniu z uwagi na nadzwyczajne okoliczności tj. na wprowadzenie przez rząd restrykcji, pożary, strajki lub inne przyczyny, na które Sprzedający nie ma wpływu, w tym zdarzenia Siły Wyższej podane w art. 9.

5.2 Kupujący zapewnienia sprzęt niezbędny do rozładunku dostarczonych Produktów. Natomiast Sprzedający ani przewoźnik nie pozostają zobowiązani do udzielenia pomocy w procesie rozładunku.

5.3 Wszelkie roszczenia z tytułu braków lub uszkodzeń przy dostawie należy zgłaszać na piśmie bezpośrednio do przewoźnika oraz na adres: Perrot-Polska Sp. z o. o ul. Józefa Kreta 243-450 Ustroń Polska w ciągu 3 dni od odbioru towarów. Należy również dołączyć czytelną kopię listu przewozowego w celu zweryfikowania odbioru Produktów przez Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty powstałe w trakcie wysyłki.

5.4 Kupujący zobowiązuje się do odbioru Produktu,  a także do jego policzenia (ilości poszczególnych produktów w dostawie) oraz sprawdzenia pod kątem zgodności z treścią Potwierdzenia Zamówienia.

5.5 Prawo własności i odpowiedzialność za Produkt przechodzi na Kupującego w momencie wydania Produktów przewoźnikowi z magazynu Perrot-Polska (tzw. dostawa ex-works). Postanowienie to ma zastosowanie także wtedy gdy dostawa jest organizowana przez Sprzedającego, dotyczy to również sytuacji w której Sprzedający pokrywa koszt wysyłki, dostawy lub organizuje ubezpieczenie na koszt Kupującego.

5.6 Postanowienia art. 5.3 - 5.5 nie mają zastosowania w sprzedaży konsumenckiej.

 

6. Cena i płatność

6.1 Ceny  Produktów są cenami wskazanymi w Potwierdzeniu Zamówienia.

6.2 Cena zawiera standardowe opakowanie jakie stosuje Sprzedający, jeśli w Potwierdzeniu Zamówienia nie postanowiono inaczej, przy czym  Sprzedający nie ponosi kosztów opakowania specjalnego.

6.3 Kupujący zobowiązuje się dokonać płatności najpóźniej w terminie wskazanym na fakturze.

6.4 W razie braku płatności w całości w wymaganym terminie, Sprzedający będzie uprawniony, z zastrzeżeniem innych przysługujących mu uprawnień do:

 • zawieszenia dalszych dostaw do Kupującego na podstawie jakiegokolwiek zamówienia,
 • naliczenia odsetek ustawowych. 

6.5 Sprzedający jest uprawniony do potrącenia swoich zobowiązań wobec Kupującego powstałych z Umowy lub innego tytułu. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w sprzedaży konsumenckiej.

 

7. Fakturowanie

7.1 Sprzedający wystawia faktury na podstawie ilości wskazanej na Potwierdzeniu Zamówienia. Kwoty na fakturach będą podawane w walucie PLN i/lub EUR.

7.2 Kwoty na fakturach nie uwzględniają kosztów bankowych.

 

8. Gwarancje i Odpowiedzialność

8.1 Gwarancję na Produkty Sprzedającego stanowi gwarancja wyraźnie udzielona na pisemnym dokumencie gwarancyjnym Sprzedającego („Gwarancja”). Odpowiedzialność Sprzedającego jak również uprawnienia Kupującego z tytułu gwarancji  zostają ograniczone do tych wyraźnie podanych w warunkach Gwarancji.

8.2 Kupujący w celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych zobowiązany jest skontrolować Produkty i powiadomić pisemnie Sprzedającego o widocznych wadach Produktów w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od momentu dostawy. Roszczenia gwarancyjne złożone przez Kupującego w terminie wykraczającym poza 72 godziny, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane. W przypadku braku pisemnego powiadomienia, Produkty uważa się za przyjęte przez Kupującego i zgodne z Potwierdzeniem Zamówienia.

8.3 Kupujący powiadomi Sprzedającego na piśmie o wadach ukrytych w terminie siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od ich wykrycia lub od daty, w której powinny były zostać wykryte przy dołożeniu należytej staranności.

8.4 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Produktu lub uszkodzenia wynikające ze:

 • zwykłego użytkowania lub
 • instalacji produktu lub
 • modyfikacji bądź naprawy Produktów przeprowadzonych przez nieupoważnione osoby trzecie lub
 • zdarzeń o charakterze przypadkowym, które miało wpływ na Produkt.

8.5 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub wynikowe, takie jak uszkodzenie roślinności, zbiorów lub innego mienia.

8.6 Z wyjątkiem winy umyślnej Sprzedającego, maksymalna odpowiedzialność Sprzedającego względem Kupującego z tytułu niezgodności tak, co do jakości jak i  ilości dostarczonego Produktu, za które Sprzedający ponosi odpowiedzialność jest równa cenie sprzedaży Produktu.

8.7 Postanowienie 8.5 i 8.6 nie ma zastosowania dla sprzedaży konsumenckiej.

 

9. Siła Wyższa

9.1 Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy, w całości lub w części, spowodowane siłą wyższą za które uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, pożary, akty terrorystyczne, działania wojenne, wojnę (wypowiedzianą lub niewypowiedzianą), restrykcje rządowe, blokady, wyjątkowe warunki pogodowe, takie jak: powodzie, burze, trzęsienia ziemi; strajki pracownicze, bunty, rozruchy, kwarantanna, epidemia, wypadki , przerwy w  produkcji, sprzedaży lub dostawy, częściowe lub całkowite sparaliżowanie transportu, lub innych podobnych działań cywilnych bądź zbrojnych, pozostających poza kontrolą strony, na którą mają wpływ. Po niezwłocznym powiadomieniu Strony przeciwnej o wyżej podanych zdarzeniach, Kupujący oraz Sprzedający zostają zwolnieni ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim są one objęte takim działaniem.

9.2 Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej, o której mowa w art. 9.1 powyżej niezwłocznie zawiadomi na piśmie stronę przeciwną, wskazując przyczynę, jeśli jest znana oraz przewidywany okres trwania Siły Wyższej. Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej jest także zobowiązania do powiadomienia Strony przeciwnej o zakończeniu działania Siły Wyższej.

9.3 Kupujący, pod żadnym względem nie jest zwolniony z zobowiązań do zapłaty w pełnej wysokości za sprzedane i dostarczone Produkty przed wystąpieniem działania Siły Wyższej dotyczy to także innych należności wynikających z Umowy.

9.4 Jeżeli Siła Wyższa trwa przez okres dwóch (2) miesięcy lub dłuższy, każda Strona niniejszej Umowy może zaprzestać wykonywania swoich zobowiązań z niej wynikających za złożeniem pisemnego wypowiedzenia Stronie przeciwnej.

9.5 Jeżeli działanie Siły Wyższej ma wpływ na realizację przyjętego zamówienia, Sprzedający może, odpowiednio:

 • wydłużyć termin dostawy;
 • zastąpić Produkty produktami równoważnymi za zgodą Kupującego; lub          
 • anulować zamówienie bez powstania odpowiedzialności po stronie Kupującego.

 

10. Własność intelektualna, znaki handlowe oraz reklama

10.1 Kupujący potwierdza, iż wszystkie prawa własności intelektualnej odnoszące się do Produktów należą do Sprzedającego i/lub podmiotów z nim powiązanych oraz licencjodawców będących osobami trzecimi, a Kupujący przez zawarcie umowy sprzedaży nie nabywa żadnych praw, tytułów ani udziałów powyższym zakresie.

10.2 Kupujący powstrzyma się z działaniem, w tym nie będzie nakłaniał kogokolwiek do zachowania grożącego ochronie znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej w odniesieniu do Produktów należących do Sprzedającego i/lub podmiotów z nim powiązanych. W szczególności Kupujący zobowiązuje się powstrzymać od zamazywania, zmiany czy usunięcia znaków towarowych i/lub innych wyróżniających się ich cech, wydrukowanych lub dołączonych, w tym zobowiązuje się nie może dołączać żadnych innych cech do Produktów.

10.3 Kupujący nie może używać ani usiłować zarejestrować któregokolwiek ze znaków towarowych Sprzedającego lub podmiotów z nim powiązanych jako części składowej znaku towarowego, nazwy firmy lub nazwy domeny Kupującego Dotyczy to także znaków towarowych łudząco do nich podobnych, zarówno osobno jak i w zestawieniu z innym słowem/ słowami. 

10.4 Kupujący zobowiązuje się  nie ujawniać osobom trzecim informacji poufnych przekazywanych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, a w szczególności informacji technicznych i handlowych,.

 

WARUNKI SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ

 

11. Tryb składania zamówień       

11.1 W celu  złożenia zamówienia (na zakup towarów lub usług od Sprzedającego) oraz zawarcia umowy sprzedaży, konsument wedle swojego wyboru :

a.  prześle zapytanie drogą e-mailową; lub

b.  przedstawi zapytanie w rozmowie telefonicznej lub podczas bezpośredniej rozmowy z przedstawicielem Sprzedającego.

11.2 Po otrzymaniu zapytania od konsumenta, w którym konsument przedstawi swoje wymagania odnośnie zamówienia, Sprzedający przygotuje ofertę w formie wiadomości e- mail, wyszczególniając: artykuł zamówiony, ilość, ofertę cenową (w tym zniżki, jeśli takowe istnieją), warunki płatności, termin dostawy oraz specyfikacje, a także wyraźne stwierdzenie, iż poprzez akceptację tej oferty przez złożenie zamówienia drogą e-mailową, telefoniczną lub w drodze bezpośredniej rozmowy z przedstawicielem Sprzedającego, konsument wyraża zgodę i zawiera umowę sprzedaży towarów/usług z obowiązkiem zapłaty.

11.3 Każda oferta wygasa w ciągu 30 dni od jej złożenia przez Sprzedającego. Potwierdzenie przyjęcia oferty przez konsumenta w takim okresie oznacza, iż zamówienie zostało odebrane i przyjęte przez Sprzedającego.

11.4 Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie złożenia potwierdzenia przyjęcia oferty przez konsumenta. Umowa zawierana jest w języku polskim, a niniejsze Warunki mają do niej zastosowanie.

 

12. Zamówienia i Dostawa

12.1 Ceny za towar lub usługi podawane są cenami w wysokości brutto w walucie PLN/w walucie EUR. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, jeśli nie uzgodniono inaczej. Do cen zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

12.2 Konsument może zapłacić przelewem bankowym na konto Sprzedającego wskazane w e-mailu zawierającym potwierdzenie zamówienia w terminie 14 dni od złożenia zamówienia (zlecenie nie zostanie zrealizowane, jeśli płatność nie zostanie uregulowana) lub gotówką w momencie dostarczenia zamówienia.

12.3 Sprzedający wysyła Produkt w ciągu 48 godzin (lub w innym okresie indywidualnie ustalonym z konsumentem), liczonych odpowiednio od daty przyjęcia zamówienia (płatność przy odbiorze) lub od daty zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego (płatność przelewem bankowym).

12.4 Sprzedający zobowiązuje się  dostarczyć Produkty wolne od wad i usterek.

12.5 Szczegółowe informacje na temat kosztów wysyłki oraz ewentualnych zwolnień  w ich ponoszeniu - podawane są w momencie wyrażenia przez konsumenta chęci zawarcia kontraktu.

12.6 W chwili dostarczenia zamówionych Produktów, konsument powinien sprawdzić zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia(i) uszkodzenie opakowania; (ii) mechanicznego uszkodzenia zawartości wysyłki; (iii) braków w zamówieniu; lub (iv) niezgodności zawartości z zamówieniem, konsumentowi przysługuje prawo do odmówienia przyjęcia wysyłki.

13. Prawo do odstąpienia  od umowy

13.1 Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny, poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument lub osoba trzecia wskazana przez konsumenta inna niż przewoźnik przejmie zawartość zamówienia.

13.2 W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy konsument jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (np.  za pośrednictwem pisma przesłanego pocztą lub drogą e-mailową).

13.3 W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić wszystkie płatności otrzymane od konsumenta, w tym, jeśli zostały przez niego uiszczone - koszty dostawy. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrócenia dodatkowych kosztów, jeśli konsument wyraźnie wybrał opcję dostarczenia inną niż najtańsza opcja dostarczenia oferowana przez Sprzedającego. Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, otrzymania informacji od konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający może wstrzymać zwrot do momentu otrzymania przez Sprzedającego zawartości zamówienia lub do momentu, aż konsument dostarczy poświadczenie jego odesłania, w zależności, które zdarzenie wystąpi wcześniej. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument do zapłaty za Produkt, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

13.4 W przypadku odstąpienia od umowy, uznaje się, że umowa nie został zawarta. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów zamówionych, a będących  wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

13.5 Konsument zobowiązuje się zwrócić zawartość zamówienia Sprzedającemu bez nieuzasadnionej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania  go o odstąpieniu od umowy.

13.6 Konsument dokonując zwrotu zamówienia zobowiązany jest do ich zapakowania w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Konsument  zobowiązuje się także zwrócić kompletny zestaw dostarczonego sprzętu i akcesoriów, jak również dokumentów przekazanych w ramach sprzedaży.

13.7 Konsument ponosi koszty wysyłki oraz związane z nią koszty  zapakowania zamówienia stanowiącego przedmiot zwrotu.

13.8 Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli zawartość zamówienia została wykonana na specjalne zamówienie konsumenta. Powyższe nie wyłącza pozostałych praw konsumenta zgodnie z art. 16.3

13.9 Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu płatności jeżeli stwierdzi, że zwrot zamówienia został zrealizowany w całości.

 

14. Niezgodność Zamówienia z umową, Reklamacje

14.1 Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelkie fizyczne i prawne wady zamówienia w zakresie przewidzianym Kodeksem Cywilnym.

14.2 Żadne z niniejszych Warunków nie narusza ani nie ogranicza praw konsumenta wynikających z przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli jakiekolwiek warunek narusza bądź ogranicza takie prawa, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego lub Ustawy o prawach konsumenta.

14.3 Konsument może składać reklamacje bezpośrednio przedstawicielowi handlowemu Sprzedającego lub wysłać je pismem na adres: PERROT POLSKA Sp. z o.o., ul. Kreta 2, 43-450 Ustroń, Polska lub e-mail: perrot@perrot.pl.

14.4 Przy składaniu reklamacji konsument powinien podać swoje imię i nazwisko, adres oraz typ nieprawidłowości lub usterki.

14.5 Sprzedający rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia oraz niezwłocznie  powiadomić konsumenta drogą e-mailową lub telefoniczną o wyniku  rozpatrzenia reklamacji.

14.6 Jeżeli informacje zawarte w reklamacji są niekompletne i konieczne jest podanie dodatkowych danych dla rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zwróci się do konsumenta o ich podanie . Termin na rozpatrzenie reklamacji zostanie wówczas wydłużony o liczbę dni, które upłyną do złożenia przez konsumenta wymaganych informacji.

14.7 Konsument może dochodzić uprawnień z reklamacji oraz odszkodowania:

 • w drodze mediacji przed  Śląskim Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Katowicach
 • przed stałym sądem polubownym  ustanowionym przy Śląskim Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach.

14.8 Mediacja, o której mowa w podpunkcie a) powyżej jest możliwa po złożeniu przez konsumenta wniosku do takiego Inspektoratu.

14.9 Sąd arbitrażowy, o których mowa w podpunkcie b) powyżej stają się właściwe  po wniesieniu do nich do nich wniosku o rozstrzygnięcie sprawy przez konsumenta.

 

15. Ochrona Danych Osobowych

15.1 Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,       administratorem danych osobowych konsumenta jest Sprzedający.

15.2 Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych konsumenta oraz stosuje odpowiednie środki  techniczne oraz organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym ich zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem, w szczególności w przypadku przetwarzania obejmującego transmisję danych w sieci oraz ochronę przed wszelkimi bezprawnymi formami przetwarzania. Zastosowane środki zapewniają poziom bezpieczeństwa właściwy dla zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych i z uwagi na ich charakter uwzględniając najnowsze osiągnięcia techniczne.

15.3 Konsumentowi przysługuje prawo do weryfikowania, przeglądu oraz korygowania swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego. Konsument może skorzystać z takiego prawa poprzez wysłanie właściwego żądania na adres e-mail: perrot@perrot.pl.

15.4 Udzielanie danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolnie, jednak odmowa konsumenta udzielenia jego danych osobowych będzie uniemożliwiać zawarcie umowy.

15.5 Dane osobowe są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie w poniższych celach: (i) składanie zamówień, przetwarzanie płatności; (ii) rozpatrywanie reklamacji oraz udzielanie informacji konsumentowi; (iii) kontaktowanie się z konsumentem i odpowiadanie na korespondencję przesyłaną do Sprzedającego; (iv) marketing bezpośredni (w oparciu o preferencje konsumenta), (v) usługi wysyłkowe i gwarancyjne.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16. Postanowienia Końcowe

16.1 Relacje pomiędzy Stronami Umowy podlegają wyłącznie prawu polskiemu. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) zostaje wyraźnie wyłączona.

16.2 Warunki mogą zostać zmienione z ważnych przyczyn, a w szczególności z powodów technicznych lub prawnych. Sprzedający powiadomi konsumentów bezpośrednio o wszelkich zmianach w Warunkach. Tekst zmiany Warunków zostanie  zamieszczonego na stronie internetowej www.perrot.de/pl i będzie dostępny w jego siedzibie. Zmiany Warunków mają zastosowanie i wchodzą w życie po upływie określonego czasu wskazanego przez Sprzedającego, jednak nie wcześniej niż 14 dni od daty przekazania tekstu jednolitego Warunków.

16.3 W kwestiach nieuregulowanych  niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego odnoszącego się do sprzedaży na rzecz konsumentów, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

16.4 Niniejsze Warunki stają się obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2018 r.