Polityka prywatności

Perrot Polska Sp. z o. o. - Oświadczenie o prywatności

Niniejsze oświadczenie odnosi się do kontaktów ze spółką  Perrot Polska,. Oświadczenie o ochronie prywatności naszej niemieckiej siostrzanej spółki, Regnerbau Calw, jest dostępne w języku niemieckim i angielskim na stronie internetowej Perrot.de i ma zastosowanie do kontaktów ze spółką niemiecką, w tym za pośrednictwem strony perrot.de.

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku ma zastosowanie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Celem RODO jest ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej oraz zwiększenie w tym zakresie praw osób fizycznych. Perrot-Polska Sp. z o.o., mając na uwadze szczególną rolę danych osobowych i ich bezpieczeństwa, zobowiązuje się do podejmowania niezbędnych działań mających na celu zapewnienie ochrony danych osobowych.

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować, w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, oraz o uprawnieniach w związku z nowymi przepisami.

Prosimy bardzo o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1) Administrator danych

administratorem Państwa danych osobowych jest Perrot-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu (43-450), przy ul. Kreta 2

2) Kontakt w sprawie ochrony danych

osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Perrot-Polska Sp. z o.o. jest administrator danych dostępny pod adresem: perrot@perrot.pl

3) Kategorie danych osobowych oraz informacje w zakresie sposobu przetwarzania tych danych

 • Podmiot danych:

Kandydaci do pracy

 • Rodzaj danych:

imię i nazwisko, adres, numer telefonu, wykształcenie, doświadczenie zawodowe

 • Cel przetwarzania:

dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO

 • Czas przechowywania danych:

dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte

 • Podmiot danych:

Klienci

 • Rodzaj danych:

imię i nazwisko, firma, adres, numer telefonu,  numer NIP, numer rachunku bankowego

 • Cel przetwarzania:

dane przetwarzane będą w celu zawarcia oraz wykonania umowy, w tym zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail oraz telefonicznie i do podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym do określenia zdolności do finansowania oraz do przeprowadzenia „due diligence”, wymaganych na podstawie stosowalnego prawa, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b, c oraz f RODO

 • Czas przechowywania danych:

dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz później przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji (6 lat). W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od dnia ich zebrania

 • Podmiot danych:

Zleceniobiorcy

 • Rodzaj danych:

imię i nazwisko, firma, adres, numer telefonu,  numer NIP, numer rachunku bankowego

 • Cel przetwarzania:

dane przetwarzane będą w zawarcia oraz wykonania umowy cywilnoprawnej lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b, c RODO

 • Czas przechowywania danych:

dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz później przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji (6 lat). W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od dnia ich zebrania

 • Podmiot danych:

Partnerzy biznesowi

 • Rodzaj danych:

imię i nazwisko, firma, adres, numer telefonu,  numer NIP, numer rachunku bankowego

 • Cel przetwarzania:

dane przetwarzane będą w realizacji współpracy handlowej, w tym do zawarcia oraz wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b, c  RODO

 • Czas przechowywania danych:

dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz później przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji (6 lat). W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od dnia ich zebrania

4) Odbiorcy danych

Odbiorcą wszystkich przedstawionych powyżej danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym w zakresie obsługi księgowej, obsługi działu IT, obsługi prawnej, a także podmioty państwowe (tj. ZUS, US) upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Ponadto Perrot-Polska Sp. z o.o. jest częścią The Toro Company, która znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane firmie The Toro lub jej podmiotom stowarzyszonym oraz partnerom biznesowym do celów wymienionych powyżej. Administrator danych stosuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych, w tym poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych osobowych zaakceptowanych przez Komisję Europejską decyzją z dnia 5 lutego 2010 r. (2010/87 / UE) w odniesieniu do transferów poza Unię Europejską. Mogą Państwo uzyskać kopię dokumentu zawierającego właściwe zabezpieczenia, przesyłając żądanie na następujący adres e-mail: perrot@perrot.pl.

5) Niezbędność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymogiem umownym, a w odniesieniu do rekrutacji jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Spółkę. Niepodanie danych osobowych lub wyrażenie sprzeciwu spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy lub też nieuwzględnienie aplikacji w procesie rekrutacji prowadzonym przez Spółkę.

6) Prawa podmiotu danych

Pod pewnymi warunkami posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli mają Państwo wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, zachęcamy najpierw do bezpośredniego zgłoszenia tego problemu. Jednakże informujemy, iż mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

7) Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

 

Pozdrawiamy serdecznie

Perrot-Polska Sp. z o.o.

Zmiana zdania? Kliknij tutaj w celu usunięcia zgody cookie