Ogólne Warunki Handlowe

1. Informacje ogólne
Poniższe warunki dostaw odnoszą się do wszystkich umów, dostaw i pozostałych usług, łącznie z usługami doradztwa, o ile w sposób jednoznaczny nie zostaną zmienione lub wyłączone na podstawie pisemnej zgody Sprzedającego. Warunki przedstawione przez Kupującego nie są wiążące również wówczas, gdy Sprzedający nie ponowi w sposób jednoznaczny swojego sprzeciwu odnośnie do ich zastosowania.

2. Oferta i zakres dostaw
a) Oferty są zawsze niewiążące, o ile w sposób jednoznaczny nie zostaną określone inaczej. Dokumentacja przedstawiana w ramach oferty, np. ilustracje, rysunki, dane dotyczące wag i wymiarów, ma charakter informacyjny, o ile w sposób jednoznaczny nie zostanie określona jako wiążąca. Usługi i koszty eksploatacyjne podawane są jako wartości uśrednione.

b) Sprzedający zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie odnośnie do kosztorysów, rysunków i innych dokumentów; zabrania się udostępniania ich osobom trzecim i podlegają one niezwłocznemu zwrotowi na żądanie Sprzedającego.

c) Zawarcie umowy następuje po pisemnym potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia wskazanego przedmiotu sprzedaży w terminie czterech tygodni lub w momencie dokonania dostawy. Sprzedający jest jednak zobowiązany do poinformowania o ewentualnej odmowie realizacji zamówienia niezwłocznie po wyjaśnieniu kwestii dostępności towaru.

d) Decydujące znaczenie dla zakresu dostawy ma pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku wiążącej oferty Sprzedającego z podaniem wiążącego terminu i po przyjęciu oferty przez Kupującego we właściwym terminie decydujące znaczenie ma treść oferty. Gwarancje dotyczące właściwości towaru, uzgodnienia dodatkowe oraz wprowadzenie zmian wymagają pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nieznacznych zmian w zakresie konstrukcji i kształtu przedmiotu sprzedaży niewykraczające poza standardy przyjęte w handlu i możliwe do zaakceptowania przez Kupującego.

e) W przypadku powzięcia – po zawarciu umowy – informacji o ryzyku niewypłacalności Kupującego Sprzedający ma prawo uzależnić przeprowadzenie niezrealizowanych jeszcze dostaw od dokonania przedpłaty lub złożenia zabezpieczenia. Jeśli po upływie wymaganego terminu przedpłata nie zostanie dokonana lub nie zostanie złożone zabezpieczenie płatności, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia w całości lub części od poszczególnych lub wszystkich umów z Kupującym. Powyższe postanowienia nie naruszają prawa Sprzedającego do dochodzenia innych praw.

3. Ceny i warunki płatności
a) O ile nie uzgodniono inaczej, podawane ceny to ceny loco zakład Sprzedającego z wyłączeniem opakowania. Do cen należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Jeśli uzgodniony termin dostawy przekracza cztery miesiące od daty zawarcia umowy i w tym czasie dojdzie do nieprzewidywanego i niezależnego od Sprzedającego wzrostu kosztów w odniesieniu do przedmiotu dostawy, Sprzedający ma prawo do zasadnego obciążenia Kupującego wyższymi kosztami poprzez odpowiednie proporcjonalne podwyższenie uzgodnionej ceny.

 

b) O ile nie uzgodniono inaczej, płatności należy dokonać w ciągu [14] dni od daty otrzymania faktury bez potrąceń franco kasa Sprzedającego. Zaksięgowanie zapłaty wekslem lub czekiem dokonywane jest z zastrzeżeniem wpływu płatności z potrąceniem kosztów na dzień waluty przypadający na dzień dostępności środków. Jeśli Kupujący w przypadku przyznania przez Sprzedającego płatności ratalnej zalega z zapłatą co najmniej dwóch kolejnych pełnych rat, kwota pozostała winna być uregulowana w całości. Postanowienie to nie obowiązuje, jeśli płatności nie są dokonywane nie z winy Kupującego. Przyznanie skonta możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy Kupujący nie zalega z płatnościami wcześniejszych dostaw. Nie dopuszcza się możliwości rozliczenia z ewentualnymi roszczeniami Kupującego nieuznanymi przez Sprzedającego i niemającymi mocy prawnej. Płatności mogą być dokonywane na rzecz pracowników Sprzedającego, o ile dysponują oni upoważnieniem do ich otrzymywania.

 

4. Terminy i opóźnienie dostaw
Uzgadniane terminy dostaw podawane są w przybliżeniu, chyba że Sprzedający określi dany termin na piśmie jako wiążący. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się w momencie wysłania potwierdzenia zamówienia, jednak nie wcześniej niż po przekazaniu przez Kupującego wymaganych dokumentów, pozwoleń, zezwoleń oraz po stwierdzeniu wpływu uzgodnionej zaliczki. Zastrzegamy sobie prawo uzależnienia dostawy od prawidłowości i terminowości dostaw realizowanych przez poddostawców. Termin dostawy uważa się za dochowany, jeśli do momentu jego upływu przedmiot dostawy opuści magazyn Sprzedającego lub – w przypadku wysyłki loco zakład producenta – zakład producenta bądź wysłana zostanie informacja o gotowości wysyłki. Termin dostawy podlega odpowiedniemu wydłużeniu – także w ramach zwłoki – w razie zaistnienia okoliczności, takich jak spór pracy, w szczególności strajk i lokaut, oraz w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód niezależnych od Sprzedającego, o ile przeszkody te w udowodniony sposób mają znaczący wpływ na dostawę przedmiotu sprzedaży. Zasada ta obowiązuje również w przypadku wystąpienia przeszkód tego rodzaju w odniesieniu do dostawców Sprzedającego i ich poddostawców. W istotnych przypadkach Sprzedający informuje Kupującego o dacie zaistnienia i ustania przeszkód. Dochowanie terminów dostaw warunkowane jest wypełnieniem przez Kupującego zobowiązań umownych.

5. Przeniesienie ryzyka i transport
a) O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedający decyduje o rodzaju wysyłki i środku transportu. Towar podlega ubezpieczeniu na życzenie i koszt Kupującego.

b) Ryzyko przenoszone jest na Kupującego w momencie przekazania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, najpóźniej jednak w momencie opuszczenia przez towar magazynu lub – w przypadku wysyłki bezpośredniej loco zakład – w momencie opuszczenia zakładu. Zasada ta obowiązuje również w przypadku dostaw częściowych lub przejęcia przez Sprzedającego innych usług, np. kosztów wysyłki. Jeśli dostawa opóźnia się na skutek okoliczności, za które odpowiada Kupujący, ryzyko przenoszone jest na niego z dniem gotowości do wysyłki, przy czym Sprzedający zobowiązany jest do dokonania wymaganych przez Kupującego ubezpieczeń na jego życzenie i koszt.

c) Kupujący zobowiązany jest – bez uszczerbku dla praw wynikających z postanowień w punkcie 6 (Reklamacje i odpowiedzialność za wady) – do odbioru dostarczonych przedmiotów, także jeśli wykazują one nieistotne wady.

d) Dopuszcza się możliwość realizacji dostaw częściowych.

6. Reklamacje i odpowiedzialność za wady
Możliwość korzystania z praw przysługujących Kupującemu z tytułu wad przedmiotu dostawy uwarunkowana jest faktem przeprowadzenia przez niego kontroli towaru od kątem ilości i cech niezwłocznie po odbiorze. Oczywiste wady należy zgłosić Sprzedającemu na piśmie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty dostawy. Wady ukryte podlegają zgłoszeniu na piśmie niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

W przypadku złożenia reklamacji w wymaganym terminie obowiązują następujące zasady:

(a) Sprzedającemu przysługuje prawo przeprowadzenia oględzin i badania reklamowanego przedmiotu dostawy. W tym celu Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia Sprzedającemu niezbędnego czasu i możliwości przeprowadzenia czynności. Sprzedający może również domagać się od Kupującego zwrotnego przesłania reklamowanego przedmiotu dostawy na koszt Sprzedającego. Jeśli reklamacja okaże się bezpodstawna, a Kupujący stwierdzi ten fakt przed jej zgłoszeniem lub nie stwierdzi tego faktu w wyniku zaniedbania, jest on zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód, jakie poniósł Sprzedający z tego tytułu, np. kosztów podróży lub wysyłki.

(b) W przypadku wad, które istniały już w momencie przeniesienia ryzyka, Sprzedający zobowiązany jest – według własnego uznania – do bezpłatnego usunięcia wad lub bezpłatnego dostarczenia towaru wolnego od wad (obie czynności zwane dalej „świadczeniem uzupełniającym”). Świadczenie uzupełniające nie obejmuje montażu i demontażu wadliwego przedmiotu dostawy; koszty montażu i demontażu ponosi Kupujący.

(c) Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia Sprzedającemu niezbędnego czasu i możliwości przeprowadzenia świadczenia uzupełniającego. Jedynie w przypadku naglącego zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacji oraz w celu zapobieżenia nieproporcjonalnie wysokich szkód Kupujący – po niezwłocznym zawiadomieniu Sprzedającego – jest uprawniony do samodzielnego usunięcia wad lub zlecenia ich usunięcia osobom trzecim oraz domagania się od Sprzedającego zwrotu niezbędnych kosztów.

(d) Części wymienione przez Sprzedającego należy mu zwrócić na żądanie.

(e) W następujących przypadkach wyklucza się możliwość dochodzenia przez Kupującego prawa z tytułu wad:
Użytkowanie przedmiotu dostawy w sposób niewłaściwy lub niezgodny z jego przeznaczeniem, nieprawidłowy montaż bądź uruchomienie dokonane przez Kupującego lub upoważnione przez niego osoby trzecie, naturalne zużycie, niewłaściwa lub niestaranna dbałość o przedmiot dostawy,
stosowanie niewłaściwych narzędzi, zamienników, naprawy dokonywane przez Kupującego lub upoważnione przez niego osoby trzecie w sposób nieprawidłowy, nieodpowiednie podłoże do montażu, wpływ czynników chemicznych, elektrochemicznych czy elektrycznych, o ile nie są spowodowane działaniem Sprzedającego.

(f) Jeśli w wyznaczonym terminie Sprzedający nie usunie wad lub nie dokona dostawy zastępczej, Kupujący ma ustawowe prawo odstąpienia od umowy. W przypadku braku możliwości lub niemożności usunięcia wad lub dokonania dostawy zastępczej Kupujący również ma ustawowe prawo odstąpienia od umowy. W miejsce odstąpienia od umowy (zwrotu ceny sprzedaży) Kupujący może domagać się od Sprzedającego obniżenia ceny. Kupujący ma ponadto prawo żądania odszkodowania lub zwrotu niepotrzebnie poniesionych kosztów zgodnie z punktem 7 (Ogólne ograniczenie odpowiedzialności).

(g) Sprzedający przejmuje odpowiedzialność za wady w przypadku towarów używanych tylko wówczas, gdy w sposób jednoznaczny zostało to uzgodnione z Kupującym na piśmie.

(h) Termin przedawnienia praw Kupującego z tytułu wad wynosi dwanaście miesięcy od daty dostawy danego towaru. Zastosowanie mają ustawowe terminy przedawnienia

i. w odniesieniu do prawa Kupującego w przypadku wad podstępnie zatajonych lub spowodowanych w sposób umyślny;
ii. w przypadku i w zakresie udzielonej gwarancji Sprzedającego;
iii. w odniesieniu do roszczeń Kupującego o odszkodowanie w przypadku zawinionego spowodowania zagrożenia życia lub zdrowia;
iv. w odniesieniu do roszczeń Kupującego o odszkodowanie w przypadku szkód spowodowanych przez Sprzedającego w sposób umyślny lub wynikający z rażącego niedbalstwa;
v. w odniesieniu do roszczeń Kupującego o odszkodowanie na innej podstawie niż wady przedmiotu dostawy; oraz
vi. w odniesieniu do roszczeń w myśl ustawy o odpowiedzialności za produkt lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych dotyczących odpowiedzialności za wady.

7. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności
(a) Odpowiedzialność umowna i ustawowa Sprzedającego w związku z odszkodowaniem z tytułu działania wynikającego z lekkiego niedbalstwa, niezależnie od jej podstawy prawnej, ograniczona jest w następujący sposób:

i. W przypadku naruszenia istotnych obowiązków wynikających ze stosunku zobowiązaniowego Sprzedający ponosi odpowiedzialność w wysokości ograniczonej do przewidywalnych szkód typowych dla umów.
ii. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia nieistotnych obowiązków wynikających ze stosunku zobowiązaniowego oraz z powodu działania wynikającego z lekkiego niedbalstwa w pozostałym zakresie.

(b) Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku odpowiedzialności wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych (w szczególności przepisów ustawy o odpowiedzialności za produkt) oraz w przypadku spowodowania – w sposób zawiniony – obrażeń ciała. Ograniczenia nie obowiązują ponadto w przypadku i w zakresie udzielonej gwarancji Sprzedającego.

(c) Postanowienia w punkcie 7 (a) i (b) mają odpowiednio zastosowanie do odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu niepotrzebnie poniesionych kosztów.

(d) Kupujący jest zobowiązany do powzięcia odpowiednich środków mających na celu zapobieżenie lub zmniejszenie szkód.

8. Jurysdykcja, prawo właściwe
Sądem właściwym miejscowo w odniesieniu do dostaw i płatności oraz wszelkich sporów między stronami jest sąd siedziby głównej Sprzedającego. Sprzedający ma jednak prawo wystąpienia przeciwko Kupującemu do każdego innego sądu wskazanego przepisami prawa. Do stosunków pomiędzy stronami umowy zastosowanie ma wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).